thaibinhduong@pic.edu.vn

HỌC PHÍ

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

14/04/2023

Thông tin chi tiết về học phí, Phụ huynh có thể bấm vào các đường link bên dưới:

- BIỂU PHÍ CẤP TIỂU HỌC: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-33-bieu-phi-cap-tieu-hoc-nam-hoc-2023--2024.html

- BIỂU PHÍ CẤP THCS: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-34-bieu-phi-cap-thcs-nam-hoc-2023--2024.html

- BIỂU PHÍ CẤP THPT: https://www.pic.edu.vn/thong-bao-35-bieu-phi-cap-thpt-nam-hoc-2023--2024.html